OPŁATY ADMINISTRACYJNE

OPŁATA REKTUTACYJNA - 80 zł

numer konta na opłatę rekrutacyjną: 31 1020 4391 0000 6402 0117 5421


Tytuł opłaty administracyjnej

Kwota (zł)
Wydanie legitymacji studenckiej 17 zł
Wydanie indeksu 4 zł
Wydanie dyplomu ukończenia studiów 45 zł
Wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40 zł
Wydanie duplikatu indeksu 6 zł
Wydanie duplikatu legitymacji 25,50 zł

Numer konta na opłatę za w/w opłaty: 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196

 

Studenci studiów niestacjonarnych opłatę za dyplom dokonują na konto indywidualne "opłaty".

 

OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE (CZESNE) Opłaty za studia można dokonać:   

 1. jednorazowo: za semestr zimowy: do 10 października, za semestr letni: do 10 lutego lub
 2. w równych miesięcznych ratach, w terminach:
 3. a) za semestr zimowy
 • pierwsza rata do 10 października,         
 • druga rata do 10 listopada,
 • trzecia rata do 10 grudnia,
 • czwarta rata do 10 stycznia,

           b) za semestr letni

 • pierwsza rata do 10 lutego,
 • druga rata do 10 marca,
 • trzecia rata do 10 kwietnia,
 • czwarta rata do 10 maja. 

Od nieterminowego wniesienia opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.

 

W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek studenta, Rektor może wyrazić zgodę na całkowite lub częściowe zwolnienie go z opłat.

Podstawą do zwolnienia w całości lub części z opłat jest osiągnięcie przez studenta wybitnych wyników w nauce i szczególnie trudna sytuacja materialna studenta, wynikająca z przyczyn losowych a ponadto jeżeli zwolnienie studenta w sposób znaczący nie wpłynie ujemnie na sfinansowanie  kształcenia na danym kierunku studiów.Zwolnienie studenta z opłaty z powodu trudnej sytuacji materialnej nie przysługuje studentom pierwszego roku, studentom osiągającym wyniki w nauce poniżej średniej 4,5 za ostatni rok studiów oraz studentom studiów podyplomowych. Zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne może być udzielone studentowi maksymalnie dwa razy w ciągu okresu studiów.Wniosek o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za usługi edukacyjne student składa w DTS nie później niż na 14 dni przed upływem terminu do uiszczenia opłaty.Wniosek musi zawierać uzasadnienie i dokumentację (np. zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach członków rodziny, dokumenty   stwierdzające pokrewieństwo), oraz musi być pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Instytutu lub Kierownika Zakładu.Brak wniesienia opłaty za usługi edukacyjne w pełnej wysokości w terminie jest obligatoryjną podstawą do nie wpisania kandydata na listę studentów lub skreślenia studenta z listy studentów.Warunki odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów określa umowa zawarta w formie pisemnej między studentem a Uczelnią.  

STUDIA NIESTACJONARNE  

Wysokość opłaty za semestr studiów w roku akademickim 2018/2019 

Numer konta na opłaty za studia podyplomowe: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837

 

 KURSY I SZKOLENIA

Wysokość opłaty za całość szkolenia w roku akademickim 2017/2018 przedstawia się następująco:Numer konta na opłaty za kursy i szkolenia: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837  

OPŁATY ZWIĄZANE Z POWTARZANIEM ZAJĘĆ, DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI, RÓŻNICAMI PROGRAMOWYMI 

 

Do tego typu opłat zalicza się:

1) opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018,

2) opłaty związane z uzupełnieniem róznic programowych na studiach niestacjonarnych,

3) opłaty związane z korzystaniem z zajęć nieobjętych planem studiów.Opłaty pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby punktów zaliczeniowych za dany przedmiot oraz wartości jednego punktu zaliczeniowego ECTS, określonego w uchwale senatu o wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne. 

Studenci przed przystąpieniem do powtarzania zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do wniesienia opłaty jednorazowo przed rozpoczęciem korzystania z tej usługi. 

Numer konta na w/w opłaty (tylko studenci stacjonarni): 62 1020 2980 0000 2502 0020 7829

Pliki do pobrania:

Ostatnia modyfikacja: 25-01-2018
Utworzone przez: Wojciech Pajestka
Opublikowane przez: Wojciech Pajestka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję