W Zakładzie Pedagogiki PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku na kierunku pedagogika kształcimy studentów na trzech specjalnościach:

 • edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna,
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną,
 • logopedia i terapia pedagogiczna.

Studia licencjacie (trwające 3 lata) odbywają się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym.

Pierwszy rok studiów jest wspólny dla wszystkich specjalności i obejmuje takie przedmioty jak, np.:

 • Wprowadzenie do filozofii,
 • Wprowadzenie do psychologii,
 • Socjologia,
 • Wprowadzenie do pedagogiki,
 • Trening umiejętności wychowawczych,
 • Psychologia rozwoju i wychowania.

W trakcie trwania pierwszego roku studenci wybierają jedną z dostępnych specjalności, by od drugiego roku rozpocząć kształcenie w określonym kierunku.

Poniżej przybliżone zostaną obie specjalności.

Specjalność: edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna.

W toku trzech lat studiów studenci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych określonych przez plan studiów, nabywając kompetencje ogólne i specyficzne dla specjalności: edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna. Głównym celem studiów podejmowanych przez kandydatów jest przygotowanie do roli nauczyciela przedszkola oraz klas I-III szkoły podstawowej.

W wyniku realizacji zajęć wynikających z planu studiów absolwenci posiadają następujące kompetencje ogólne i specyficzne odnoszące się do wiedzy, umiejętności i postaw:

> rozumienie potrzeb dzieci (w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym) oraz wszelkich innych (psychicznych, biologicznych, społecznych) uwarunkowań przyswajania wiedzy, zdobywania umiejętności, rozwoju osobowości wychowanków;
> umiejętność formułowania celów edukacyjnych dotyczących rozwoju zarówno siebie, jak i swoich wychowanków;
> znajomość podstaw programowych i programów do edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
> znajomość metod i form projektowania sytuacji edukacyjnych odpowiednio do treści kształcenia, potrzeb i możliwości dzieci;
> zdolność twórczej aktywności w zakresie poszukiwania rozwiązań nowatorskich dotyczących organizacji procesu edukacyjnego skierowanego na wspomaganie rozwoju wychowanków;
> umiejętność organizowania pracy swojej i wychowanków (planowania i finalizowania działań, racjonalnego gospodarowania czasem);
> znajomość metod poznawania wychowanków oraz umiejętność diagnozowania poziomu ich rozwoju w celu właściwego dostosowania metod wspomagających proces poznawania i rozumienia świata;
> umiejętność oceniania pracy wychowanków i jej dokumentowania;
> sprawność nawiązywania i podtrzymywania kontaktów interpersonalnych nie tylko z dziećmi, ale także z ich rodzicami (opiekunami) oraz pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego;
> umiejętność współdziałania z innymi niż przedszkole czy szkoła instytucjami wychowującymi oraz z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym;
> rozumienie swojej roli jako propagatora inicjatyw społecznych w środowisku lokalnym, mających na celu budowanie związku placówek oświatowych z otaczającą je rzeczywistością.

Absolwenci po ukończeniu trzyletniego procesu edukacji w ramach wyższych studiów zawodowych powinni być w pełni przygotowani do pełnienia roli nauczyciela dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym, tym samym odpowiadać na aktualne i przyszłe potrzeby rynku pracy.

Absolwenci kończąc trzyletni tok studiów wyższych zawodowych otrzymują tytuł licencjata. Mają możliwość kontynuacji edukacji na studiach magisterskich tej samej lub zbliżonej specjalności.

Absolwent może podjąć pracę w:

 • placówkach wychowania przedszkolnego oraz
 • szkołach podstawowych na szczeblu edukacji wczesnoszkolnej.

Specjalność: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapia pedagogiczną.

Absolwent studiów zawodowych (I stopnia) otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i dysponuje podstawową wiedzą ogólnopedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną i psychologiczną niezbędną do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy opiekuńczej. Ma umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego. Jest przygotowany do rozpoznawania i wspierania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, a w szczególności:

• uczniów zdolnych,
• uczniów z grup ryzyka rozwoju, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze secyficznymi trudnościami w uczeniu się,
• uczniów zaniedbanych środowiskowo,
• uczniów pozostających w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych.

Studia są podstawą do zdobycia rzetelnego przygotowania zawodowego, rozwinięcia umiejętności refleksyjnego spojrzenia na własną rolę zawodową oraz pogłębionego rozumienia rzeczywistości edukacyjnej.

Absolwent uzyskuje podstawowe kwalifikacje w zakresie:

- interpretacji zjawisk społecznych i sytuacji wychowawczych;
- stawiania diagnoz i konstruowania prognoz dotyczących jednostek, grup i społeczności;
- rozwiązywania konkretnych problemów dzieci, młodzieży i dorosłych;
- prowadzenia zajęć o charakterze pozalekcyjnym i pozaszkolnym z zastosowaniem różnych metod i technik pracy;
- prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą w zakresie terapii pedagogicznej;
- współpracy z instytucjami środowiska lokalnego.

Absolwenci uzyskują uprawnienia do pracy w:

> placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
> ośrodkach adaptacyjnych,
> instytucjach pomocy i opieki społecznej,
> ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych,
> domach dziecka,
> pogotowiach opiekuńczych,
> schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie,
> ośrodkach szkolno-wychowawczych,
> internatach, bursach,
> świetlicach środowiskowych i terapeutycznych,
> instytucjach profilaktyki społecznej,
> organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych,
> w szkole (przygotowanie pedagogiczne),
> sądownictwie w charakterze wychowawcy, opiekuna, doradcy oraz kuratora sądowego.

Połączenie terapii pedagogicznej ze specjalnością pedagogika opiekuńczo-wychowawcza przygotuje absolwentów do realizacji zadań pedagoga określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielenia i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, §7, ust. 1, pkt : "Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla samego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej….").

Absolwenci kończąc trzyletni tok studiów wyższych zawodowych otrzymują tytuł licencjata. Mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach magosterskich tej samej lub zbliżonej specjalności.

Specjalność: logopedia i terapia pedagogiczna.

Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy licencjata i dysponuje podstawową wiedzą ogólno-pedagogiczną, historyczno-filozoficzną, socjologiczną, psychologiczną oraz podstawami wiedzy lingwistycznej i medycznej niezbędnymi do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wychowania i pracy logopedycznej. Ma umiejętności komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania oraz doskonalenia swojej wiedzy oraz kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Absolwent zostanie przygotowany do wykonywania zadań logopedy, takich jak:

· przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
· diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
· prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
· organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
· podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
· wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, a także
· zostanie przygotowany w zakresie terapii pedagogicznej do rozpoznawania i wspierania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci i młodzieży, a w szczególności:

- uczniów zdolnych,
- uczniów z grup ryzyka rozwoju, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
- uczniów zaniedbanych środowiskowo,
- uczniów pozostających w sytuacjach kryzysowych i traumatycznych.

Na podstawie:
- Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela,
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli, oraz
- opisu wymagań kwalifikacyjnych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (regulowane zawody i działalności w Rzeczypospolitej Polskiej, stan prawny: XI 2011 r., który zawiera materiał z wykazem zawodów (w tym specjalności i stanowisk pracy), dla których polskie przepisy prawne przewidują konieczność posiadania odpowiedniego poziomu wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań dla osób nabywających w RP kwalifikacje do podjęcia lub wykonywania poszczególnych zawodów lub działalności,

Absolwent uzyskuje kwalifikacje nauczyciela logopedy oraz nauczyciela specjalisty terapii pedagogicznej.


Zgodnie z w/w opisem wymagań kwalifikacyjnych MNiSW:

235906 – nauczyciel logopeda – organizuje pomoc logopedyczną na terenie szkoły (placówki), zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami mowy;
235909 – nauczyciel specjalista terapii pedagogicznej – udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom napotykającym trudności w realizacji wymagań edukacyjnych szkoły.


Absolwent będzie mógł być zatrudniony jako:

- nauczyciel-logopeda w przedszkolach, szkołach podstawowych, placówkach wychowania pozaszkolnego, placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, nauczyciela w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych,
- połączenie terapii pedagogicznej ze specjalnością logopedia przygotuje absolwentów do realizacji zadań pedagoga określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003r. w sprawie zasad udzielenia i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, §7, ust. 1, pkt : "Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy programowej dla samego etapu edukacyjnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej…."). Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach dla ofiar patologii w rodzinie, ośrodkach szkolno-wychowawczych, internatach, bursach, świetlicach środowiskowych i terapeutycznych, instytucjach profilaktyki społecznej, organizacjach i stowarzyszeniach charytatywnych.

Absolwent będzie posiadał podstawowe umiejętności praktyczne, takie jak:
- odróżnianie zaburzeń/opóźnień w rozwoju mowy od normy językowej;
- określanie etiologii wybranych zaburzeń mowy;
- diagnozowanie i klasyfikowanie różnych zaburzeń mowy;
- ocenianie poziomu rozwoju mowy;
- prognozowanie rozwoju zaburzenia mowy;
- organizowanie działań profilaktycznych;
- stymulowanie rozwoju mowy, który jest opóźniony lub został zahamowany;
- opanowanie różnych programów, metod i technik terapeutycznych;
- opanowanie zasad emisji i higieny głosu;
- prowadzenie doradztwa w zakresie komunikacji językowej dla rodziców/opiekunów/nauczycieli dzieci z zaburzeniami mowy.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję