Warunki przystąpienia do egzaminu dyplomowego oraz instrukcja pisania i złożenia pracy dyplomowej w roku akademickim 2018/2019

Poniższe warunki precyzują postępowanie związane z wykonywaniem prac dyplomowych uzupełniając informacje zawarte w Regulaminie Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku.
  
Prace dyplomowe należy składać w Dziale Toku Studiów w terminie minimum 1 tygodnia przed wyznaczonym terminem obrony, nie później jednak niż :

 

 Studenci stacjonarni i niestacjonarni: 
  • do 28 lutego 2019 roku na studiach kończących się w semestrze zimowym,
  • do 30 czerwca 2019 roku na studiach kończących się w semestrze letnim,
  
ZASADY PISANIA I ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ W PWSZ IM. JANA GRODKA W SANOKU (procedura dyplomowania) (do pobrania - tutaj)
 
Student, który z powodu długotrwałej choroby, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub innego  przypadku  losowego nie zdąży złożyć pracy dyplomowej w regulaminowym terminie, powinien przed upływem tego terminu złożyć w DTS podanie o przesunięcie terminu złożenia pracy dyplomowej. Termin ten, na wniosek studenta lub promotora może być przesunięty nie więcej niż o trzy miesiące od terminów określonych w regulaminie studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Instytutu lub Kierownik Zakładu.
 
Wraz z pracą dyplomową należy złożyć:
 
Pracę dyplomową składa się w jednym egzemplarzu wydruku komputerowego, a ponadto w formie elektronicznej (płyta CD / DVD w opisanej kopercie papierowej – imię i nazwisko, nr albumu, kierunek studiów,  rok akademicki). Na płycie powinna znajdowac sie praca dyplomowa w formacie PDF, praca dyplomowa w formacie Word. Nazwa plików powinna zawierać wyłącznie nazwisko i imię studenta.
 
Praca powinna być drukowana dwustronniew oprawie miękkiej koloru odpowiedniego dla Instytutu (okładka przednia przeźroczysta a tył i bok odpowiedniego koloru):
  • biały - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Społeczno-Artystycznego,
  • granatowy - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Medycznego,
  • zielony - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Gospodarki Rolnej i Leśnej,
  • bordowy - kolor przeznaczony wyłącznie dla Instytutu Technicznego.

 

W przypadku pracy dyplomowej o charakterze praktycznym student składa ją w formie dostosowanej do charakteru pracy (np. wydruk, wersja elektroniczna, dokumentacja fotograficzna lub filmowa) wraz z konspektem projektu drukowanym dwustronnie, w oprawie miękkiej, pierwsza strona przeźroczysta a bok i tył odpowiedniego koloru jak podano wyżej.
UWAGA!!!

Pierwsza strona pracy dyplomowej powninna być zgodna z obowiązującym wzorem dla danego kierunku:

Ostatnia strona pracy dyplomowej powinna zawierać podpisane oświadczenie studenta i promotora.
Streszczenie powinno znajdować się w końcowej części pracy, po bibliografii, a przed spisami rysunków, tabel, wykresów itp., przed aneksem i przed oświdczeniem (streszczenie-pobierz). 
 
Prace i nośniki elektroniczne oddaje się w wymaganym komplecie (prace niekompletne nie będą rejestrowane). Za prawidłowość zapisu elektronicznej wersji pracy odpowiedzialny jest student – dyplomant.
Studenci, którzy nie dostarczą opisanych wyżej dokumentów w wyznaczonym terminie jednego tygodnia przed egzaminem nie zostaną dopuszczeni do egzaminu dyplomowego.
EGZAMIN DYPLOMOWY
Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez Dyrektora Instytutu.
W skład komisji wchodzą: przewodniczący, promotor pracy dyplomowej i recenzent.
Egzamin dyplomowy może mieć charakter ustny lub pisemny, może przewidywać również część praktyczną, obejmującą sprawdzian umiejętności wymaganych od absolwenta danego kierunku.
Podczas egzaminu dyplomowego ocenie podlega:
1. praca dyplomowa oceniona przez promotora i recenzenta
2. wypowiedź ustna na zadane przez komisję 3 pytania, każde z pytań wpisane jest do protokołu egzaminacyjnego i oceniane oddzielnie.
 
Na kierunkach pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne egzamin dyplomowy składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.
 
Ocena odpowiedzi ustnej, ustalenie oceny egzaminu dyplomowego oraz ustalenie końcowego wyniku studiów odbywa się w niejawnej części egzaminu dyplomowego.
 
Końcowy wynik studiów jest sumą cząstkowych ocen ustalonych jak następuje:
a) 1/2 średniej ocen uzyskanych w okresie studiów,
b) 1/6 oceny  pracy dyplomowej,
c) 1/6 oceny z praktyki zawodowej,
d) 1/6 oceny egzaminu dyplomowego.
 
Na kierunku artystycznych końcowy wynik studiów jest sumą cząstkowych ocen ustalonych jak następuje:
a) 1/2 średniej ocen uzyskanych w okresie studiów,
b) 1/6 średniej arytmetycznej oceny pracy dyplomowej i oceny pracy/ prezentacji artystycznej,
c) 1/6 oceny z praktyki zawodowej,
d) 1/6 oceny egzaminu dyplomowego.
 
W dyplomie  ukończenia studiów wpisuje się ogólny wynik studiów wyrównany do oceny, zgodnie z zasadą:
powyżej 4,51 - na dyplomie ocena bardzo dobry (5,0)
4,21 - 4,50 - na dyplomie ocena dobry plus (4,5)
3,71 - 4,2 - na dyplomie ocena dobry (4,0)
3,21 - 3,7 - na dyplomie ocena dostateczny plus (3,5)
do 3,2 - na dyplomie ocena dostateczna (3,0)
 
W ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego Uczelnia sporządza dyplom ukończenia studiów oraz suplement i wpisuje absolwenta do księgi dyplomów.
Przy odbiorze dyplomu absolwent przedkłada dowód opłaty za wydanie dyplomu.
 
INFORMACJE DODATKOWE 

Student, który będzie chciał otrzymać odpis dyplomu w tłumaczeniu na język obcy obowiązany jest złożyć w tej sprawie wniosek  i dostarczyć dodatkowo 1 fotografię do dyplomu.

 
Procedura antyplagiatowa

Prace dyplomowe będą sprawdzane w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym. 

Indywidualna karta dodatkowych osiągnięć studenta
W suplemencie do dyplomu istnieje możliwość wpisania dodatkowych osiagnięć studenta Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku. Do suplementu wpisywane są tylko osiągnięcia udokumentowane na piśmie, powinny one świadczyć o zdobyciu przez studenta dodatkowych umiejętności lub kompetencji. Student posiadający takie osiągnięcia może złożyć w Dziale Toku Studiów indywidualną kartę dodatkowych osiągnięć przed ukończeniem studiów. Karta powinna zawierać rodzaj działalności/dodatkowe osiagnięcia, termin działalności oraz potwierdzenie (pieczęć oraz podpis osoby odpowiedzialnej). Ostatecznie o wpisie do suplementu dodatkowych osiągnięć decyduje Rektor PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku. Formularz indywidualnej karty dodatkowych osiągnięć dostępny jest do pobrania ponizej oraz w Dziale Toku Studiów.

"Opłata za wydanie dyplomu wynosi 45 zł, a za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym dodatkowe 40 zł. Numer konta, na który należy wnieść opłatę: 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196 "

Pliki do pobrania

Uczelnia Państwowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję