OPŁATY ADMINISTRACYJNE

 

Tytuł opłaty administracyjnej Kwota (zł)
Wydanie legitymacji studenckiej 17 zł
Wydanie indeksu 4 zł
Wydanie dyplomu ukończenia studiów 45 zł 
Wydanie odpisu dyplomu w tłumaczeniu na język obcy 40 zł
Wydanie duplikatu indeksu 6 zł
Wydanie duplikatu legitymacji 25,50 zł 

Numer konta na opłatę za w/w opłaty: 98 1020 4391 0000 6102 0118 6196

 

Studenci studiów niestacjonarnych opłatę za dyplom dokonują na konto indywidualne "opłaty".

 

 OPŁATY ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE (CZESNE) Opłaty za studia można dokonać:   

  1. jednorazowo: za semestr zimowy: do 10 października, za semestr letni: do 10 lutego lub  
  1. w równych miesięcznych ratach, w terminach:
  2. a) za semestr zimowy

- pierwsza rata do 10 października,

- druga rata do 10 listopada,

 - trzecia rata do 10 grudnia,

- czwarta rata do 10 stycznia,

  1. b) za semestr letni

- pierwsza rata do 10 lutego,

 - druga rata do 10 marca,

 - trzecia rata do 10 kwietnia

- czwarta rata do 10 maja. 

Od nieterminowego wniesienia opłat Uczelnia nalicza odsetki ustawowe. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie przekraczałaby 6,60 zł.

 

W wyjątkowych przypadkach, na umotywowany wniosek studenta, Rektor może wyrazić zgodę na całkowite lub częściowe zwolnienie go z opłat.

Podstawą do zwolnienia w całości lub części z opłat jest osiągnięcie przez studenta wybitnych wyników w nauce i szczególnie trudna sytuacja materialna studenta, wynikająca z przyczyn losowych a ponadto jeżeli zwolnienie studenta w sposób znaczący nie wpłynie ujemnie na sfinansowanie  kształcenia na danym kierunku studiów.Zwolnienie studenta z opłaty z powodu trudnej sytuacji materialnej nie przysługuje studentom pierwszego roku, studentom osiągającym wyniki w nauce poniżej średniej 4,5 za ostatni rok studiów oraz studentom studiów podyplomowych. Zwolnienie z opłaty za usługi edukacyjne może być udzielone studentowi maksymalnie dwa razy w ciągu okresu studiów.Wniosek o zwolnienie w całości lub w części z opłaty za usługi edukacyjne student składa w DTS nie później niż na 14 dni przed upływem terminu do uiszczenia opłaty.Wniosek musi zawierać uzasadnienie i dokumentację (np. zaświadczenie o zarobkach, zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach członków rodziny, dokumenty   stwierdzające pokrewieństwo), oraz musi być pozytywnie zaopiniowany przez Dyrektora Instytutu lub Kierownika Zakładu.Brak wniesienia opłaty za usługi edukacyjne w pełnej wysokości w terminie jest obligatoryjną podstawą do nie wpisania kandydata na listę studentów lub skreślenia studenta z listy studentów.Warunki odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem studentów określa umowa zawarta w formie pisemnej między studentem a Uczelnią.  

STUDIA NIESTACJONARNE  

Wysokość opłaty za semestr studiów w roku akademickim 2017/2018

Studenci I roku: 

1) Pielęgniarstwo (II stopień) - 2100 zł.

Studenci II roku:

1) Mechanika i budowa maszyn - 1800 zł, 

2) Ratownictwo medyczne - 2300 zł, 

3) Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - 1650 zł

4) Pielęgniarstwo (II stopień) - 2100 zł. 

Studenci III roku:

1) Mechanika i budowa maszyn - 1800 zł, 

2) Praca socjalna - 1700 zł, 

3) Ratownictwo medyczne - 2300 zł, 

4) Ekonomia - 1650 zł. 

Studenci IV roku:

1) Mechanika i budowa maszyn - 1700 zł, 

2) Gospodarka w ekosystemach rolnych i leśnych - 1590 zł.  

Opłaty dokonywane są na indywidualne konta studenckie. Numery kont dostępne są na e-dziekanat w zakładce FINANSE/ZOBOWIĄZANIA I WPŁATYSTUDENCI I ROKUNumer konta na opłatę czesnego: 62 1020 2980 0000 2502 0020 7829

 

Od momentu odebrania informacji o numerze swojego konta wszelkie płatności należy wnosić tylko na ten numer konta, płatności dokonywane na inne numery kont mogą zostać przez uczelnię niezaksięgowane a co za tym idzie mogą państwu nie zostać naliczone na poczet czesnego innych wymaganych opłat.

 

STUDIA PODYPLOMOWE 

Wysokość opłaty za semestr studiów w roku akademicki 2017/2018 przedstawia się następująco: 

1) Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu - 1100 zł, 

2) Przygotowanie pedagogiczne - 900 zł, 

3) Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychopedagogiczną - 1300 zł, 

4) Oligofrenopedagogika -  1000 zł, 

5) Zarządzanie jakością TQM - 1300 zł.

 Numer konta na opłaty za studia podyplomowe: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837

 

KURSY I SZKOLENIA

Wysokość opłaty za całość szkolenia w roku akademickim 2017/2018 przedstawia się następująco:Numer konta na opłaty za kursy i szkolenia: 67 1020 2980 0000 2302 0020 7837  

OPŁATY ZWIĄZANE Z POWTARZANIEM ZAJĘĆ, DODATKOWYMI ZAJĘCIAMI, RÓŻNICAMI PROGRAMOWYMI 

 

Do tego typu opłat zalicza się:

1) opłaty związane z powtarzaniem określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz na studiach niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018,

2) opłaty związane z uzupełnieniem róznic programowych na studiach niestacjonarnych,

3) opłaty związane z korzystaniem z zajęć nieobjętych planem studiów.

Opłaty pobierane są w wysokości stanowiącej iloczyn liczby punktów zaliczeniowych za dany przedmiot oraz wartości jednego punktu zaliczeniowego ECTS, określonego w uchwale senatu o wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne. 

Studenci przed przystąpieniem do powtarzania zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych zobowiązani są do wniesienia opłaty jednorazowo przed rozpoczęciem korzystania z tej usługi. 

Numer konta na w/w opłaty (tylko studenci stacjonarni): 62 1020 2980 0000 2502 0020 7829

Do pobrania:

UMOWY O WARUNKACH ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE

Warunki pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne określa umowa między Uczelnią a studentem zawarta w formie pisemnej.

Wzory umów o warunkach odpłatności obowiązujące od 1 października 2014 r. określa Uchwała nr 57/IX/14 Senatu PWSZ im. Jana Grodka w Sanoku z dnia 22.09.2014 r. w sprawie określenia

wzoru umów o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w Państwiwej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku obowiązujących od roku akadem. 2014/2015.

Do pobrania:

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jana Grodka w Sanoku

ul. Mickiewicza 21, 38-500 Sanok

tel.: +48 13 46 55 950 
e-mail: rektorat@pwsz-sanok.edu.pl 
NIP: 687-17-40-766

bip.png

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili.

Akceptuję